Nama Para Mantan Pimpinan

Pengadila Agama Negara

 

1. KH. MUHAMMAD SHARAHSI                                          

2. KH. HANAFIAH                                                                 

3. DRS. AZHARI ANAS                                                       

4. DRS. SYAMSUDDIN                                                        

5. DRS. ABD. HALIM                                                            

6. MUCHTAR, BA                                                                  

7. DRS. ZAINI

8. DRS. ANWAR HAMIDY

9. DRS. H. M. GAFURI, SH, MH

10. DRS. HJ. MASUNAH, MH

11. DRS. CHAIRUL ARIFIN, MH

12. DRS. HAFIZ, MH

13. DRS. MUHIDDIN, MH

14. DRS. SETIA ADIL

 

 

 

Rentang Waktu Menjabat (tahun)

 

1. KH     2. KH     3. Drs

4. Drs     5. Drs     6

7. Drs. H     8. Drs     9. Drs. H. M. GAPURI S.H. M.H

10. Dra. H. MASUNAH M.H     11. Drs. CHAIRUL ARIFIN M.H     12. Drs. HAFIZ M.H

13. Drs. MUHIDDIN M.H     14. Drs