Nama Para Mantan Pimpinan

Pengadila Agama Negara

 

1. KH. MUHAMMAD SHARAHSI                                          

2. KH. HANAFIAH                                                                 

3. DRS. AZHARI ANAS                                                       

4. DRS. SYAMSUDDIN                                                        

5. DRS. ABD. HALIM                                                            

6. MUCHTAR, BA                                                                  

7. DRS. ZAINI

8. DRS. ANWAR HAMIDY

9. DRS. H. M. GAFURI, SH, MH

10. DRS. HJ. MASUNAH, MH

11. DRS. CHAIRUL ARIFIN, MH

12. DRS. HAFIZ, MH

13. DRS. MUHIDDIN, MH

14. DRS. SETIA ADIL

15. Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag., M.H.

 

 

 

Rentang Waktu Menjabat (tahun)

 

1. KH     2. KH     3. Drs

4. Drs     5. Drs     6

7. Drs. H     8. Drs     9. Drs. H. M. GAPURI S.H. M.H

10. Dra. H. MASUNAH M.H     11. Drs. CHAIRUL ARIFIN M.H     12. Drs. HAFIZ M.H

13. Drs. MUHIDDIN M.H     14. Drs Ketua Ibu Nurul2